ارتباط با بخشداری مرکزی

آدرس : خوزستان شهرستان رامشیر خیابان ۲۲ بهمن (ساختمان فرمانداری)

تلفن : ۴۳۵۹۲۰۱۰-۴۳۵۹۲۰۱۱-۴۳۵۹۷۵۵۱(۰۶۱)

داخلی: ۱۲۴ – ۱۲۳ نمابر:  ۴۳۵۹۲۱۷۴ (۰۶۱)

پست الکترونیکی : bakhsh_markazi_ramshir@ostan-kz.ir