ارتباط با فرمانداری

آدرس : خوزستان شهرستان رامشیر خیابان ۲۲ بهمن

کدپستی : ۶۳۸۷۱۳۱۱۷۱

تلفن : ۴۳۵۹۲۰۱۰-۴۳۵۹۲۰۱۱-۴۳۵۹۷۵۵۱-۴۳۵۹۷۵۵۲ (۰۶۱)

نمابر: ۴۳۵۹۲۱۷۴ (۰۶۱)

پست الکترونیکی: ramshirinfo@ostan-kz.ir