دبیرستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

آقای عبدالحسین عساکره

مدرک تحصیلی : کارشناس علوم اجتماعی