معاونت فرمانداری

آقای جلیل ظهیری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق