موقعیت جغرافیایی

 شهر رامشیر یکی از شهرستان های استان خوزستان می باشد که بین ۲۴و۲۹ درجه شرقی از نصف النهار گرینویچ و بین ۵۳ و۳۰ درجه عرض شمالی از خط استوا قرار دارد

و ارتفاع آن از سطح دریا بین ۱۰ الی ۲۰ متر متغیر بوده است.

رامشیر از شمال شرقی به اهواز و از جنوب به ماهشهر و از شرق به امیدیه مرتبط و در ۹۰ کیلومتری اهواز و ۵۵ کیلومتری رامهرمز قرار دارد و جاده استراتژیکی بندر امام خمینی (ره) – اهواز از این شهر عبور می نماید.

رودخانه جراحی از این شهر عبور می کند . شمال و مشرق جراحی به سرزمین رامهرمز و شمال غربی به خاک سرزمین اهواز و غرب آن به نواحی شادگان و جنوب آن به نواحی

شادگان و جنوب آن به بندر ماهشهر و جنوب شرقی آن به هندیجان متصل است اما در این میان رامشیر (خلف آباد) در حقیقت مرکز جراحی است که در قرن نهم هجری شهر

خلف آباد مرکز این بلوک گردید.

 بر اساس تقسیمات کشوری مساحت شهرستان ۱۵۲۱ کیلومتر متر مربع دارای ۲ بخش – ۲ شهر- ۴ دهستان و ۱۷۸ آبادی است