جلسه  ستاد پیشگیری و مقابله بابیماری کرونا شهرستان به ریاست دکتر عبادی فرماندار شهرستان رامشیر برگزارگردید  

جلسه  ستاد پیشگیری و مقابله بابیماری کرونا شهرستان به ریاست دکتر عبادی فرماندار شهرستان رامشیر برگزارگردید

 

23
اخبار مرتبط